Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie nr 3 w Lubaniu

Kolorowy pasek

Zaproszenie do złożenia oferty na język angielski

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

W RAMACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH KWOTY 2 500 EURO

 

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 w Lubaniu przy ul. Różanej 1 zwanym dalej „Zamawiającym” zaprasza do składania ofert na:

 

Przeprowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego


 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2013 poz. 907)

 

1.      Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego zajęć dodatkowych z zakresu języka angielskiego dla poszczególnych grup:

·         3 grupy  po 30   minut – 2 razy w tygodniu

·         2 grupy po 15   minut – 2 razy w tygodniu

 

2. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od  01.09.2015 do 15.06.2016

Szczegółowe terminy realizacji zajęć dodatkowych z zakresu języka angielskiego zostaną ustalone na etapie podpisywania umowy z Wykonawcą.

3. Warunek udziału w postępowaniu

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie wszelkich wymaganych ustawowo uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności poprzez złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru.

 

 

4. Informacje o sposobie przygotowania oferty

1. Złożona przez Wykonawcę oferta zawierać musi następujące dokumenty:

a)    Formularz ofertowy,

b)     Kalkulacja kosztów dla oferowanych zajęć dotyczących języka angielskiego,

c)    Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej zapoznanie się z jej zawartością.

d)    Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:

 

Przedszkole Miejskie nr 3 (woj. dolnośląskie)

z/s ul. Różanej 1  59-800 Lubań

 

Oferta w postępowaniu na usługi zajęć dodatkowych z języka angielskiego

 

g) Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, tak aby umożliwić Zamawiającemu odesłanie oferty złożonej po terminie bez jej otwierania.

 

h) Ofertę wraz z dokumentami należy składać osobiście lub przesłać pocztą na w/w adres (przy czym liczy się data wpływu ofert), do siedziby Zamawiającego.

 

i)        Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 

5. Miejsce i termin składania ofert

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedszkola Miejskiego nr 5, ul Mieszka II 1 w Lubaniu do dnia 20.07.2015 do godz. 12:00.

6. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Przedszkola Miejskiego nr 5 przy ul. Mieszka II 1 w Lubaniu w dniu 30.07.2015 o godz. 12:00

7. Sposób określenia ceny

1.      Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

2.       Wynagrodzenie w formularzu powinno być podane w złotych polskich, w kwotach brutto (powiększone o należny podatek VAT). Stawka podatku VAT musi być ustalona zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

3.       Oferta winna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia propozycję ceny oferty, obejmującą cenę za przeprowadzenie szkolenia z wyszczególnieniem kosztu dla całej grupy oraz kosztu jednostkowego.

4.      Ceny podane przez Wykonawcę ustalane będą na cały okres obowiązywania umowy
i nie podlegają waloryzacji.

 

8. Kryteria wyboru oferty

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni warunek określony w pkt. 3 oraz uzna ofertę Wykonawcy za najkorzystniejszą: tj. doświadczenie z dziećmi, kwalifikacje, umiejętności, atrakcyjność zajęć, cena.

 

9. Informacje ogólne.

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z właściwymi oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
W przypadku jednakowych ofert cenowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy.

 

 

Załączniki

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY j. angielski (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Sylwia Żółtańska
Data utworzenia:2015-06-08 12:46:06
Wprowadził do systemu:Sylwia Żółtańska
Data wprowadzenia:2014-09-24 08:44:53
Opublikował:Sylwia Żółtańska
Data publikacji:2014-09-24 08:48:42
Ostatnia zmiana:2015-06-17 12:54:16
Ilość wyświetleń:556
Przedszkole Miejskie Nr 3 w Lubaniu
Różana 1, 59-800 Lubań

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij