Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie nr 3 w Lubaniu

Kolorowy pasek

Regulamin przedszkola

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Lubaniu

         

 

 

      SPIS TREŚCI

 

 

 

 

   ROZDZIAŁ   I      Przepisy ogólne………………………………………………………. str.   2

   ROZDZIAŁ  II      Kierowanie pracą Przedszkola Miejskiego Nr 3………………….str.   3

   ROZDZIAŁ  III     Struktura organizacyjna Przedszkola Miejskiego Nr 3………… str.   5

   ROZDZIAŁ  IV      Zakresy działania jednostek organizacyjnych …………………. str.   6

   ROZDZIAŁ  V     Zakresy obowiązków na poszczególnych stanowiskach…….. ..str.  7

            ROZDZIAŁ  VI    Obieg dokumentów i podpisywanie korespondencji…………… str.  13

            ROZDZIAŁ  VII   Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków….. ...str.  13

          ROZDZIAŁ  VIII     Tryb wykonywania kontroli ……………………………………….. str.  14

   ROZDZIAŁ  IX       Przepisy końcowe  ………………………………………………….. str.  16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ   I

Przepisy ogólne

 § 1. 1.  Regulamin Organizacyjny Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Lubaniu, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółową organizację oraz zasady funkcjonowania, kierowania,  sprawowania nadzoru , a także  zakresy zadań jednostek organizacyjnych oraz wykaz zadań
i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk w placówce.

 2.  Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)  dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3
w Lubaniu.;

2)  statucie - należy przez to rozumieć Statut Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Lubaniu ;

3)  ustawie  - należy przez to rozumieć ustawę z ustawę z dnia 7 września 1991 o 

   systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256 , poz. 2572 ze zm.[1] );

4) nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Lubaniu

8)  pracowniku samorządowym - należy przez to rozumieć pracowników przedszkola;

9)  przedszkole– należy przez to rozumieć Przedszkole Miejskie Nr 3 w Lubaniu

§ 21.  Przedszkole Miejskie Nr 3 w Lubaniu jest jednostką budżetową, powołaną do wykonywania przynależnych zadań publicznych  określonych przepisami prawa:

1)    oświatowego;

2)    powszechnie obowiązującego;

3)    przejętych w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej i samorządowej;

4)    wewnatrzprzedszkolnego.

2.  Siedzibą Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Lubaniu jest budynek przy ulicy Różanej 1

3.  Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miejska Lubań

§ 3.  Podstawą prawną działania Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Lubaniu  są:

1)      Uchwała Nr XIV /117/99 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 30 listopada 1999 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Przedszkole Miejskie Nr 3 w Lubaniu;

2)      Statut Przedszkola Miejskiego Nr  3 w Lubaniu

 

§ 4. 1. Akty wewnątrzprzedszkolne , o których mowa w  §  2 ust. 1 pkt 4 , wydawane są
w formie pisemnej przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Miejskiego Nr 3, dyrektora przedszkola, lub z jego upoważnienia przez inne osoby, a także na podstawie szczegółowych upoważnień, wynikających z przepisów prawnych.

2.       Aktami  wewnatrzprzedszkolnymi są;

1)        uchwały Rady Pedagogicznej;

2)        zarządzenia Dyrektora przedszkola;

3)        decyzje administracyjne;

4)        obwieszczenia;

5)        komunikaty;

6)        pisma okólne.

3.       Zarządzenia dyrektora przedszkola regulują zasadnicze dla przedszkola sprawy wymagające trwałego unormowania.

4.       Decyzjami rozstrzyga się sprawy o charakterze indywidualnym lub których czas obowiązywania jest ściśle określony.

5.       Obwieszczeniem wprowadza się jednolity tekst statutu przedszkola.

6.       Pisma okólne powiadamiają o czymś , co nie wchodzi w zakres zarządzeń i decyzji, a jest istotne dla sprawnego funkcjonowania przedszkola.

7.       Komunikatami podawane są do wiadomości pracowników i wychowanków informacje
o bieżącej działalności przedszkola.

 

 

 § 5. 1. Zbiory aktów normatywnych powszechnie obowiązujących i resortowych prowadzi  

      Dyrektor przedszkola.

2.       Zbiór i ewidencję aktów wewnątrzprzedszkolnych prowadzi dyrektor  przedszkola.

3.        Jednostki organizacyjne zobowiązane są do gromadzenia  aktów resortowych dotyczących działania danej  jednostki  oraz aktów  wewnąrzprzedszkolnych ich dotyczących.  

 

  § 6. 1. Przedszkole Miejskie Nr 3 jest jednostką budżetową , której gospodarka finansowa prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ).

     2. Podstawą gospodarki finansowej szkoły jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Radę Miasta Lubań

     3. Przedszkole pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu Gminy.

     4. Księgowość przedszkola prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy
i sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową.

     5.  Dyrektor Przedszkola odpowiada za dyscyplinę budżetową.

 

 

   ROZDZIAŁ II
Kierowanie pracą
Przedszkola Miejskiego Nr 3

§ 7.  Funkcjonowanie przedszkola opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

§ 81.  Dyrektor przedszkola pełni funkcję Przewodniczącego Rady Pedagogicznej.

2.  Dyrektor przedszkola kieruje pracą przedszkola przy pomocy zastępcy dyrektora
  3.  Dyrektor realizuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników przedszkola.

§ 9. 1.  Zakresy zadań zastępcy dyrektora w przedszkolu  określa dyrektor przedszkola na piśmie w formie zadań , uprawnień i obowiązków.

2.  W czasie nieobecności dyrektora przedszkola obowiązki jego pełni zastępca dyrektora.

§ 10.  Dyrektor przedszkola współpracuje i współdziała zastępcą dyrektora, w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Przedszkola Miejskiego Nr 3 oraz koordynuje funkcjonowanie komórek organizacyjnych przedszkola w  zakresie realizacji aktów prawnych wydawanych przez Dyrektora, Radę Pedagogiczną, organ prowadzący i nadzorujący przedszkole.

§ 11.1. Zastępca dyrektora w przedszkolu odpowiada za:

1)   terminową i prawidłową realizację zadań i kompetencji podległych pracowników;

2)   organizację i skuteczność pracy podległych pracowników;

3)   przygotowanie i realizację zarządzeń i decyzji dyrektora, uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców oraz aktów prawnych wydanych przez organ prowadzący , nadzorujący , a także instytucje upoważnione do nadzoru i kontroli.

2.  Za realizację wyżej wymienionych zadań zastępca dyrektora i osoby zajmujące kierownicze stanowiska  odpowiadają bezpośrednio przed dyrektorem przedszkola.

§ 12. 1. Dyrektor przedszkola :

1)        kieruje przedszkolem jako jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego;

2)        jest pracodawcą dla wszystkich pracowników przedszkola;

3)        jest organem nadzoru pedagogicznego;

4)        jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;

5)        wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.

2. Zadania dyrektora przedszkola: 

1)        kierowanie przedszkolem i reprezentowanie go na zewnątrz;

2)        tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych przedszkola;

3)        sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4)        współpraca z Radą Rodziców;

5)        kształtowanie twórczej atmosfery pracy w przedszkolu właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych;

6)        inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych , metodycznych i dydaktycznych.

7)        współdziałanie z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie realizacji zaleceń i postanowień na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty;

8)        przedkładanie do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej projektów planów pracy, planu finansowego, przydziału zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych nauczycieli , planu doskonalenia zawodowego nauczycieli;

9)        przygotowywanie i prowadzenie posiedzeń Rady Pedagogicznej;

10)    zapoznawanie Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców z planem nadzoru pedagogicznego w wymaganym prawem terminie oraz sprawozdaniem z jego realizacji;

11)    ustalanie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, organizacji pracy przedszkola, w tym tygodniowego rozkładu zajęć dydaktycznych i dodatkowych;

12)    przedkładanie Radzie Pedagogicznej w celu podjęcia uchwały projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

13)    przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników obserwacji i diagnozy

pedagogicznej;

14)    realizowanie uchwał Rad Pedagogicznych i wstrzymywanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa;

15)    opracowywanie i realizowanie planu finansowego szkoły z zachowaniem dyscypliny budżetowej;

16)    sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami;

17)    prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku przedszkolnego;

18)    kontrolowania realizacji obowiązku przedszkolnego  ;

19)    podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania wychowanków do przedszkola,  oraz skreślania z listy wychowanków;

20)    udzielanie zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie;

21)    organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach człowieka
i prawach dziecka;

22)    umożliwianie uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

23)    dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pracowników na stanowiskach urzędniczych;

24)    stwarzanie warunków do realizacji awansu zawodowego, poprzez przydzielanie opiekunów stażu nauczycielom stażystom i kontraktowym;

25)    dokonywanie oceny dorobku zawodowego oraz przestrzeganie zasad awansu zawodowego zgodnie z odrębnymi przepisami;

26)    prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników, a w szczególności:

a)   nawiązanie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły,

b)   powierzanie funkcji wicedyrektorów i innych stanowisk kierowniczych zgodnie z przepisami,

c)   przyznawanie nagród Dyrektora oraz wymierzanie kar porządkowych pracownikom,

d)   występowanie z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia,

e)   wydawanie opinii związanych z awansem zawodowym,

f)     wydawanie decyzji o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego,

g)   przyznawanie dodatku motywacyjnego i innych dodatków pieniężnych zgodnie z przepisami prawa, na podstawie obowiązujących regulaminów

h)   dysponowanie środkami ZFŚS,

i)      występowanie z urzędu w obronie nauczyciela w celu ochrony praw i godności nauczyciela;

j)      opracowanie kryteriów oceny pracowników samorządowych zajmujących stanowiska urzędnicze;

k)    decydowanie o skierowaniu do służby przygotowawczej nowozatrudnionych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i przewodniczenie Komisji oceniającej;

l)      określanie zakresu obowiązków , uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy,

27)    egzekwowanie przestrzegania przez wychowanków i pracowników przedszkola ustalonego w przedszkolu porządku oraz  dbałości o czystość i estetykę przedszkola;

28)    opracowywanie  arkusza organizacyjnego na każdy rok szkolny;

29)    sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą przedszkola;

30)     organizowanie wyposażenia przedszkola w środki dydaktyczne i sprzęt przedszkolny;

31)    nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji dydaktycznej  oraz prawidłowego wykorzystywania druków przedszkolnych;

32)    zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki;

33)    współdziałanie ze związkami zawodowymi działającymi w przedszkolu, w zakresie uprawnień związków zawodowych do opiniowania i zatwierdzania ;

34)    zapewnienie pomocy nauczycielom w wykonywaniu zadań oraz ich doskonalenia zawodowego;

35)    planowanie i organizowanie, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, planu doskonalenia nauczycieli;

36)    współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami doskonalenia nauczycieli w organizacji praktyk studenckich;

37)    stwarzanie warunków do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji;

38)    egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i rodziców postanowień statutu;

39)    powoływanie Komisji  Rekrutacyjnej;

40)    podawanie do publicznej wiadomości w wymaganym terminie przedszkolnego zestawu programów nauczania i przedszkolnego zestawu podręczników;

41)    wykonywanie innych działań wynikających z przepisów szczególnych.

 

 

    ROZDZIAŁ III

Struktura organizacyjna  Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Lubaniu

 

§ 13. 1 W przedszkolu wydziela się jednostki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1)      zastępca dyrektora

2)      intendent

3)      nauczyciel

4)      woźny

5)      pielęgniarka,

6)      robotnik do prac lekkich

2.   Obsługą Przedszkola zajmuje się  Referat Obsługi przedszkoli, w którym wydziela się samodzielne stanowiska:

7)      Dział  Księgowości:

a)      główna księgowa,

b)      kasjer.

8)      Dział Kadr:

a)      Kierownik d/a Kadr,

b)      referent.

 

3. W Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Lubaniu. tworzy się Radę Pedagogiczną, w skład której   wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o Regulamin Rady Pedagogicznej.

 4.Obowiązki nauczycieli określa § 19. Regulaminu Organizacyjnego.

 

 

ROZDZIAŁ IV
Zakres działania jednostek organizacyjnych i samodzielnych pracowników

 

§ 14. 1. Do zadań Działu Kadr należy w szczególności:

1)        udzielanie niezbędnych informacji i porad w sprawach pracowniczych;

2)        prowadzenie niezbędnej ewidencji i dokumentacji kadrowej;

3)        prowadzenie wszelkich spraw wynikających ze stosunku pracy;

4)        konsultacje ze związkami zawodowymi;

5)        wydawanie zaświadczeń, legitymacji służbowych , legitymacji ZUS i innych dokumentów dla pracowników przedszkola;

6)        prowadzenie spraw emerytalno-rentowych pracowników;

7)        prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną pracowników;

8)        prowadzenie całości spraw związanych z nagradzaniem, wyróżnianiem , awansowaniem i karaniem pracowników;

9)        załatwianie formalności związanych z wnioskami o nadanie orderów i odznaczeń państwowych, nagród ministra, nagród dyrektora, wójta…

10)    prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych;

11)    ustalanie i obliczanie wszelkich składników wynagrodzenia pracowników;

12)    przygotowanie dokumentów stanowiących podstawę naliczania poborów;

13)    wydawanie pracownikom zaświadczeń o osiąganych dochodach i innych;

14)    prowadzenie wszelkich spraw związanych z realizacją obowiązku podatkowego pracowników;

15)    rozliczanie potrąceń dotyczących osobowego funduszu płac oraz potrąceń z wynagrodzenia pracowników;

16)    prowadzenie spraw związanych z obsługą bezosobowego funduszu płac  w zakresie umów cywilno- prawnych;

17)    zarządzanie danymi dotyczącymi składników płacy pracowników;

18)    prowadzenie spraw z zakresu szkoleń i podnoszenia kwalifikacji pracowników;

19)    organizowanie i realizowanie kontroli wewnętrznej;

20)    obsługa merytoryczna ZFŚS;

21)    uzgadnianie wszelkich dokumentów i sprawozdań wymaganych akceptacji głównego księgowego;

22)    przygotowywanie wszelkich sprawozdań i dokumentów na potrzeby kontroli finansowej dotyczącej zatrudnienia i płac;

23)    wystawianie, rozliczenie oraz ewidencja delegacji służbowych;

24)    opracowywanie planów urlopu pracowników administracji obsługi;

25)    weryfikacja kwalifikacji kandydatów i załatwianie wszelkich spraw związanych z zatrudnieniem, zwalnianiem, trwania zatrudnienia;

26)    sporządzanie odpowiednich sprawozdań na potrzeby GUS i innych instytucji w zakresie zatrudnienia ;

27)    sporządzanie sprawozdań , analiz i wykazów o stanie zatrudnienia, płacach i wykorzystaniu funduszu płac na potrzeby Dyrektora;

28)    obsługa ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego pracowników przedszkola , ich rodzin oraz pracowników z którymi przedszkole zawierało umowy cywilno-prawne;

29)    korekty dokumentów ubezpieczeniowych oraz dokumentów płacowych wpływających na zmianę wysokości składników płacy;

30)    obsługa  związana z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych oraz sporządzanie sprawozdania do PEFRON-u;

31)    obsługa Komisji Kwalifikacyjnych działających w sprawach awansu zawodowego.

 

 § 15. 1. Do zadań Działu Księgowości  należy w szczególności:

1)        prowadzenie, całokształtu spraw związanych z:

a)   planowaniem , zabezpieczaniem, rozliczaniem środków finansowych Przedszkola Miejskiego Nr 1 w zakresie budżetu i środków pozabudżetowych,

b)   funkcjonowaniem systemu finansowo- księgowego.

2)     wnioskowanie, na podstawie danych z jednostek organizacyjnych, o dokonywanie      

       zmian w planie dochodów i wydatków Przedszkola;

3)     planowanie, na podstawie danych z jednostek organizacyjnych przedszkola, wydatków   

       budżetowych i funduszy specjalnych( opracowanie projektu planu finansowego);

4)     dokonywanie płatności na rzecz kontrahentów;

5)    ewidencjonowanie operacji finansowych z budżetu i funduszy specjalnych;

6)     przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;

7)     obsługa księgowa ZFŚS;

8)    obsługa kasowa Przedszkola Miejskiego Nr 1 i  funduszy specjalnych;

9)    prowadzenie sprawozdawczości budżetowej oraz weryfikacja sprawozdań   

      finansowych organu prowadzącego;

10)    sporządzanie listy płac i wypłat wynagrodzeń pracownikom przedszkola;

11)     rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;

12)    opracowywanie projektów procedur wewnętrznych i przepisów w zakresie obsługi

                   finansowo- księgowej w Przedszkolu  Miejskim nr 3 

13)    ewidencja księgowa operacji finansowych zgodnie z przepisami;

14)    przekazywanie do archiwum zakładowego akt spraw ostatecznie załatwionych;

15)    przygotowywanie sprawozdań , zestawień , analiz finansowo- księgowych wymaganych przez organ prowadzący , zewnętrzne instytucje kontrolne i dyrektora przedszkola;

16)    dokonywanie kontroli wewnętrznej kasy, dokumentów księgowych i finansowych zgodnie z Regulaminem Kontroli Wewnętrznej;

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V
Zakresy obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy

 

§ 16. 1. Pracownicy zatrudnieni w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Lubaniu na umowę o pracę są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.

 

2.  Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

 

1)      przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;

2)      wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

3)      udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;

4)      dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

5)      zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;

6)      zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

7)      stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

8)      sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;

9)      złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych
o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy;

10)  złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie Dyrektora szkoły oświadczenia o stanie majątkowym.

3. Pracownik zatrudniony w Przedszkolu Miejskim Nr 3 zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika. 

 

§ 17. 1. Obowiązki głównej księgowej:

1)        przestrzeganie ustawy o finansach publicznych;

2)        bieżący nadzór i kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej
i materiałowej  Przedszkola Miejskiego  Nr 1 w Lubaniu;

3)        prowadzenie gospodarki finansowej przedszkola zgodnie z obowiązującymi zasadami;

4)        Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji przedszkola;

5)        zapewnianie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez przedszkole;

6)        przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;

7)        zapewnianie terminowości ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;

8)        kontrola operacji gospodarczych , wiążących się z wydawaniem środków pieniężnych, obrotami pieniężnymi na rachunku bankowym, kontrola operacji gospodarczych stanowiących przedmiot księgowań;

9)        opracowywanie rocznych planów finansowych Przedszkola Miejskiego Nr  3
w Lubaniu;

10)    prawidłowe i terminowe sporządzanie oraz przesyłanie deklaracji przewidzianych
w przepisach prawa podatkowego i przepisach o ubezpieczeniach zdrowotnych;

11)    prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawą o prowadzeniu rachunkowości, ustawą o finansach publicznych oraz innych właściwych przepisów;

12)    nadzór i koordynacja czynności związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych;

13)    sporządzanie miesięcznych list płac, listy wypłat nagród jubileuszowych oraz list wypłat odpraw emerytalnych i rentowych;

14)    dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę świadczeń alimentacyjnych i innych zajęć wynagrodzenia i przekazywanie  ich zgodnie ze stosownymi postanowieniami lub wyrokami sądowymi;

15)    terminowe , prawidłowe i rzetelne opracowywanie sprawozdawczości budżetowej, podatkowej i innej;

16)    należyte gospodarowanie , przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrona środków wartości pieniężnych będących w posiadaniu działu finansowo- księgowego;

17)    dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
z planem finansowym jednostki;

18)    dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

19)    nadzór nad prawidłowym wykonaniem rocznych planów finansowych dochodów
i wydatków oraz środków specjalnych jednostki;

20)    opracowywanie planów i projektów wykorzystywania środków gospodarczych pozostających w dyspozycji jednostki;

21)    prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie  legalności , celowości i gospodarności działań gospodarczych i finansowych w przedszkolu;

22)     przekazywanie Dyrektorowi Przedszkola rzetelnych i aktualnych  informacji finansowych potrzebnych do podejmowania decyzji gospodarczych i decyzji w zakresie dysponowania środkami finansowymi jednostki;

23)    opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 i dotyczących prowadzenia rachunkowości ,
w  szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowo- księgowych, instrukcji magazynu żywności, instrukcji kasowej i inwentarzowej;

24)    zarządzanie inwentaryzacji i jej rozliczanie zgodnie z przepisami, a zwłaszcza merytoryczna ocena w zakresie rozliczania niedoborów i nadwyżek;

25)    Prowadzenie ksiąg inwentarzowych;

26)    Codzienna archiwizacja danych księgowych przetwarzanych w programie Księgowość Opivum firmy Vulcan , zgodnie z instrukcją „Polityka Bezpieczeństwa”;

27)    zabezpieczenie ochrony tajemnicy służbowej , bhp i higieny pracy , ochrony p/poż
 w podległym dziale finansowo-księgowym;

28)    bieżące kierowanie działem księgowo-finansowym;

29)     reprezentowanie Przedszkola przed sądami w sprawach finansowych;

30)    przestrzeganie Regulaminu Pracy i innych wewnętrznych przepisów przedszkolnych , bhp i p/poż.;

31)    udział w Komisji  oceniającej służbę przygotowawczą pracowników;

32)    wykonywanie innych poleceń Dyrektora Przedszkola;.

33)    wykonywanie obowiązków pracowników samorządowych, wynikających z zapisu          w § 28 Regulaminu Organizacyjnego.

 

 2. Główna księgowa służbowo odpowiada przed Dyrektorem przedszkola i ponosi odpowiedzialność   prawną za:

1)      przestrzeganie i stosowanie przepisów , instrukcji , aktów normatywnych wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących rachunkowości i finansów , w tym zwłaszcza za rzetelne
 i bezbłędne prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z odrębnymi przepisami;

2)      nadzór nad prawidłowym wykonaniem rocznych planów finansowych Przedszkola;

3)      terminowe, prawidłowe i rzetelne opracowywanie przez Dział Finasowo- Księgowy sprawozdawczości budżetowej, podatkowej oraz innej;

4)      wykonywanie innych zadań nałożonych na Dział Finansowo-Księgowy.

 

3. W celu realizacji swoich zadań główna księgowa ma prawo:

1)      żądać od pracowników dostarczenia poprawnie wystawionych lub sprawdzonych merytorycznie dokumentów stanowiących podstawę dokonania  lub zarejestrowania
w księgach rachunkowych operacji gospodarczych;

2)      odmówić akceptacji dokumentu , który nie spełnia wymagań określonych w odrębnych przepisach. O  odmowie zawiadamia dyrektora Przedszkola na pisemnie z podaniem przyczyny odmowy;

3)      zawiadomić organy powołane do ścigania przestępstw w przypadku , gdy polecenie służbowe dyrektora przedszkola stanowiłoby przestępstwo lub wykroczenie;

4)      wnioskować do Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 o przeprowadzenie kontroli określonych działań , komórek organizacyjnych przedszkola , które bezpośrednio nie podlegają nadzorowi głównej księgowej;

5)      wnioskować do dyrektora przedszkola o określenie trybu, według którego mają być wykonywane przez inne służby prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz księgowości, kalkulacji wynikowej kosztów i sprawozdawczości  finansowej;

6)      dokonywać oceny  pracy podległych pracowników;

7)      wnioskować o nagrody, kary i awanse podległych pracowników.

 

  § 18. 1. Obowiązki kasjera:

1)       dokonywanie operacji kasowych na podstawie dowodów sprawdzonych pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym i zatwierdzonych do wypłaty;

2)       pobieranie pieniędzy z banku;

3)       należyte zabezpieczanie gotówki z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

4)       wypłacanie pracownikom wynagrodzeń zgodnie z listami płac;

5)       przyjmowanie odpłatności od rodziców , wydawanie na bieżąco dokumentów potwierdzających dokonanie wpłaty ( K – 104);

6)       sporządzanie raportów kasowych;

7)       zabezpieczenie środków pieniężnych przed kradzieżą zgodnie z obowiązującymi przepisami;

8)       uczestniczenie w kasacji i spisach z natury;

9)       przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy  i wszelkich przepisów dotyczących bhp i p/poż.;

10)   udział w szkoleniach bhp i p/poż;

11)   przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego , zapisanych w § 16;

12)   wykonywanie poleceń Dyrektora bezpośredniego przełożonego

 

 

§ 19. 1. Obowiązki nauczyciela Przedszkola Miejskiego  Nr 3 w Lubaniu:

1)       rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą,
w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

2)       wspieranie każdego wychowanka w jego rozwoju;

3)       dążenie do pełni własnego rozwoju zawodowego;

4)       kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

5)       dbanie o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich zgodnie
z ideą demokracji, pokoju i przyjaźnie między ludźmi różnych narodów, ras
i światopoglądów.

2. Szczegółowy zakres obowiązków , odpowiedzialności i uprawnień nauczyciela Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Lubaniu zapisany jest w statucie przedszkola, który nauczyciel jest obowiązany przestrzegać.

 

§ 20. 1. Do zadań Wicedyrektora  należy w szczególności:

1)   sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym prowadzenie hospitacji u wskazanych przez dyrektora nauczycieli;

2)   nadzór i kontrola stołówki przedszkolnej,

 

3)   prowadzenie Księgi Zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwa;

4)   opracowywanie analiz wyników badań efektywności nauczania i wychowania;

5)        wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli;

6)        przygotowywanie projektów ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego dla    wskazanych przez dyrektora nauczycieli;

7)        przeprowadzanie szkoleniowych rad pedagogicznych z zakresu prawa oświatowego;

8)        bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom

9)        organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka;

10)    pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonych prze dyrektora godzinach;

11)    zapewnianie pomocy nauczycieli w realizacji ich zadań i oraz ich doskonaleniu zawodowym;

opracowuje na potrzeby dyrektora i Rady Pedagogicznej wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego

12)    kontroluje w szczególności realizację przez nauczycieli podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

 

13)    egzekwuje przestrzeganie przez nauczycieli i rodziców postanowień statutu;

14)    dba o właściwe wyposażenie placówki w środki dydaktyczne i sprzęt;

15)    przygotowuje projekty uchwał , zarządzeń , decyzji z zakresu swoich obowiązków;

16)    przygotowuje materiały celem ich publikacji na stronie www.pm3.luban.pl przedszkola(BIP - Urzędu Miasta) oraz systematycznie kontroluje jej zawartość;

17)    kontroluje prawidłowość wymagań edukacyjnych stawianych przez nauczycieli dzieciom w zakresie zgodności ich z podstawową programową ;

18)    współpracuje z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną;

19)    kontroluje pracę pracowników obsługi ;

20)    dba o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli;

21)    współpracuje z Poradnią Pedagogiczno –Psychologiczną , policją i służbami porządkowi w zakresie pomocy uczniom i zapewnieniu ładu i porządku w szkole i na jej terenie;

22)    przestrzega wszelkie Regulaminy wewnatrzprzedszkolne , a w szczególności Regulamin Pracy; przepisy w zakresie bhp i p/poż;

23)    23) wykonuje polecenia Dyrektora przedszkola, zastępuje dyrektora szkoły podczas jego nieobecności. 

 

 

§ 21. 1 Obowiązki Kierownika ds. Kadr – wynikają z zakresu zadań Działu - § 14.

§ 22. 1. Obowiązki Intendenta:

1)       zaopatrywanie kuchni przedszkolnej  w potrzebne artykuły żywieniowe i techniczne
 (środki czystość, do dezynfekcji, sprzęt kuchenny) z zachowaniem prawa
o zamówieniach publicznych;

2)       sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem, wpisywanie sprzętów do poręcznych ksiąg inwentarzowych oraz na kartoteki inwentarzowe po ich uprzednim ocechowaniu;

3)       prowadzenie kartotek materiałowych, ewidencji pozaksięgowe, aktualizacji wywieszek inwentarzowych;

4)       uzgadnianie sald z księgowością Przedszkola Miejskiego Nr 1 dwa razy w roku ( na koniec czerwca i grudnia);

5)       racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku;

6)       planowanie jadłospisu zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością, wywieszanie ich na tablicy;

7)       wydawanie do kuchni artykułów żywieniowych za potwierdzeniem kucharza
i wpisywanie ich do dziennika żywieniowego;

8)       przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się z magazynie;

9)       prowadzenie magazynu żywieniowego, właściwe przechowywanie produktów
 zabezpieczanie ich przed zniszczeniem;

10)   prowadzenie kartoteki magazynu żywnościowego;

11)   sporządzanie raportów żywieniowych przedstawianie ich do podpisu dyrektorowi przedszkola;

12)   pobieranie zaliczek z kasy na zakup artykułów żywnościowych i rozliczanie się z nich na bieżąco, po uprzednim przedstawieniu rachunków do akceptacji dyrektora;

13)   informowanie dyrektora w okresach comiesięcznych o wykorzystaniu środków finansowych;

14)   utrzymywanie czystości ( sprzątanie) magazynów żywnościowych;

15)   dbanie o terminowe cechowanie wag;

16)   nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni; przygotowaniem i porcjowaniem posiłków zgodnie z normami HACCAP;

17)   ponoszenie odpowiedzialności materialnej za sprzęt i pieniądze;

18)   wykonywanie badań profilaktycznych;

19)   uczestniczenie w kasacji i spisach z natury;

20)   przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy  i wszelkich przepisów dotyczących bhp i p/poż.;

21)   pomoc w przygotowaniu posiłków i ich wydawaniu w razie potrzeb;

22)   udział w szkoleniach bhp i p/poż;

23)   wykonywanie poleceń Dyrektora.

 

§ 23. 1. Obowiązki kucharza:

1)       uczestniczenie w planowaniu jadłospisów;

2)       przygotowywanie posiłków zgodnie z jadłospisem i zachowaniem obowiązujących norm;

3)       pobieranie z magazynu produktów żywnościowych w ilościach przewidzianych recepturą i odpowiednie ich zabezpieczeniem przed użyciem;

4)       dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków;

5)       obróbka wstępna warzyw i owoców oraz innych produktów do produkcji posiłków
z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi urządzeń gastronomicznych;

6)       utrzymywanie czystości i porządku w kuchni;

7)       pobieranie i zabezpieczanie próbek pokarmowych posiłków na potrzeby kontroli Sanepid-u;

8)       mycie naczyń ( wyparzanie(), sprzętu kuchennego;

9)       sprzątanie kuchni i szaf kuchennych;

10)        właściwe porcjowanie posiłków i wydawanie ich wg obowiązujących norm;

11)        obowiązkowe noszenie odzieży ochronnej podczas pracy w kuchni;

12)        uczestniczenie w zakupach dotyczących wyposażenia kuchni;

13)        znajomość i przestrzeganie wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni;

14)        wykonywanie badań profilaktycznych;

15)        udział w szkoleniach bhp i p/poż.;

16)        przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp
i p/poż,;

17)        przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego, zapisanych w  § 16;

18)        wykonywanie poleceń Dyrektora przedszkola i bezpośredniego przełożonego.

 

§ 24. 1. Obowiązki pomocy kuchennej :

1)       wykonywanie prac w sposób zgodny z wymaganiami higieny i zasadami bhp oraz stosowanie się do poleceń i wskazówek kucharza;

2)       wykonywanie prac przygotowawczych przy sporządzaniu posiłków;

3)       przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki;

4)       systematyczne wyparzanie naczyń i sprzętu kuchennego;

5)       pomoc przy wydawaniu posiłków;

6)       wykonywanie poleceń kucharza wynikających z codziennego podziału prac;

7)       obowiązkowe noszenie odzieży ochronnej podczas pracy w kuchni;

8)       zastępowanie kucharza podczas jego nieobecności;

9)       utrzymywanie pomieszczeń kuchni w należytym porządku i ładzie;

10)        znajomość wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni;

11)        zgłaszanie na bieżąco ewentualnych usterek i awarii;

12)        współodpowiedzialność materialna za sprzęt kuchenny ;

13)        przestrzeganie przepisów bhp i p/poż,;

14)        przestrzeganie Regulaminu Pracy;

15)        przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego, zapisanych w  § 16;

16)        wykonywanie poleceń Dyrektora Przedszkola i bezpośredniego przełożonego.

 

§ 25. 1. Obowiązki woźnego:

1)       sprawowanie nadzoru nad wejściem głównym;

2)       zgłaszanie Dyrektorowi przebywania na terenie przedszkola osób, których obecność budzi niepokój bądź uzasadnione podejrzenie;

3)       prowadzenie książki wejść i wyjść;

4)       zabezpieczenie i właściwe przechowywanie listy obecności pracowników przedszkola;

5)       udzielanie informacji interesantom;

6)       kontrolowanie zachowań uczniów przed wejściem głównym;

7)       zgłaszanie obecności osób obcych w pobliżu przedszkola, zagrażających bezpieczeństwu wychowanków lub zachowujących się podejrzanie;

8)       informowanie patroli straży Miejskiej o problemach z zapewnieniem porządku
i bezpieczeństwa w okolicy wejścia do obiektu przedszkolnego,

9)       codzienne sprzątanie przed budynkiem przedszkola, na wyznaczonym odcinku
( zamiatanie, odśnieżanie);

10)   dbanie o porządek i czystość w dyżurce;

11)   przekazywanie informacji kierownictwu przedszkola o zauważonych nieprawidłowościach w zapewnianiu bezpieczeństwa wychowankom i pracowników;

12)   przestrzeganie przepisów bhp i p/poż,;

13)   przestrzeganie Regulaminu Pracy;

14)   przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego, zapisanych w  § 16;

15)   wykonywanie poleceń Dyrektora przedszkola

 

§ 26. 1. Obowiązki robotnika pracy lekkiej:

1)       utrzymywanie czystości w przydzielonym rejonie sprzątania poprzez codzienne wykonywanie czynności:

a)      wycieranie na wilgotno kurzy,

b)      wietrzenie pomieszczeń,

c)      zmywanie podłóg,

d)      podlewanie i pielęgnowanie kwiatów,

e)      uzupełnianie mydła w pojemnikach,

f)        mycie i odkażanie sanitariatów,

g)      przecieranie drzwi ,a  w razie potrzeby mycie szyb.

2)       zabezpieczenie pomieszczeń przed kradzieżą, włamaniem- zamykanie okien , drzwi;

3)       sprzątanie okresowe podczas ferii, wakacji, przerw świątecznych obejmujące:

a)      gruntowne porządki w wyznaczonych do codziennego sprzątania pomieszczeń : mycie okien, pastowanie podłóg, trzepanie dywanów, zmianę zasłon, firan i itp.;

4)       wykonywanie poleceń  Dyrektora przedszkola;

5)       udział w szkoleniach bhp i p/poż oraz podnoszących kwalifikacje zawodowe;

6)       przestrzeganie przepisów bhp i p/poż,;

7)       przestrzeganie Regulaminu Pracy;

8)       przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego, zapisanych w  § 16;

9)       wykonywanie poleceń Dyrektora przedszkola.

 

 

ROZDZIAŁ VI
Obieg dokumentów i podpisywanie korespondencji

§ 27. 1. W jednostkach organizacyjnych Przedszkola Miejskiego Nr 3 obowiązują następujące zasady obiegu dokumentów:

1)  przyjmowanie, rejestrowanie, dekretowanie, rozdział, załatwianie, obieg i przekazywanie dokumentów odbywa się na zasadach określonych w instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w przedszkolu;

3)  dekretacja i dyspozycja umieszczona na korespondencji wpływającej mają charakter wiążących poleceń służbowych;

4)  korespondencja rejestrowana jest przez Kancelarię i przekazywana do załatwienia zgodnie z dekretacją;

 

2. Obieg dokumentów w przedszkolu może odbywać się z wykorzystaniem narzędzi informatycznych zatwierdzonych przez Dyrektora przedszkola w drodze odrębnego zarządzenia.

§ 28. 1.  Do podpisu Dyrektora przedszkola zastrzega się pisma i dokumenty:

1)  kierowane do organów władzy państwowej oraz do organów administracji samorządowej;

2)  kierowane do Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnej Izby Obrachunkowej i innych instytucji kontroli w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami;

3)  związane z kontaktami zagranicznymi;

4)  decyzje i postanowienia w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego chyba, że Dyrektor udzielił stosownych upoważnień.

2.  Ponadto Dyrektor przedszkola podpisuje:

1)  dokumenty w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników przedszkola;

2)  pisma okolicznościowe, listy gratulacyjne;

3)  upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej i wystąpienia pokontrolne;

3.  W przypadku nieobecności Dyrektora przedszkola, korespondencję zastrzeżoną do jego podpisu podpisuje upoważniony przez niego Wicedyrektor.

4.  Pisma podpisują:

1. inni pracownicy w zakresie ustalonym właściwym upoważnieniem.

5.  Dokumenty przedkładane do podpisu Dyrektorowi przedszkola muszą być parafowane na jednej z kopii przez osobę sporządzającą, kierownika jednostki organizacyjnej przedszkola oraz w uzasadnionych przypadkach przez radcę prawnego, jako nie budzące zastrzeżeń pod względem formalno-prawnym.

6.  Zasady podpisywania dokumentów finansowo-księgowych określają odrębne instrukcje.

7.  Obieg, rejestracja, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów odbywa się według 

zasad określonych w instrukcji kancelaryjnej.

 

 

ROZDZIAŁ VII
Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków

 

§ 29. 1.  Organizacja przyjmowania skarg i wniosków:

1)     W przedszkolu wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez dyrektora lub wicedyrektora;

2)     Dyrektor przedszkola lub wicedyrektor przyjmują skargi i wnioski w czwartki w godz. 08.00 do 9.00 i od 13.00 do 14.00;

3)   Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub także za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu;

4)   Pracownik przedszkola, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, obowiązany jest przekazać ją niezwłocznie dyrektorowi;

5)   Kancelaria Przedszkola prowadzi rejestr skarg i wniosków;

6)   Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz organizacje społeczne podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu w takim samym trybie, jak skargi i wnioski osób fizycznych i prawnych;

7)   Do rejestru wpisuje się także skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego- anonimy;

8)   Rejestr skarg uwzględnia następujące rubryki:

a)      liczba porządkowa,

b)      data wpływu skargi/wniosku,

c)      data rejestrowania skargi/wniosku,

d)      adres osoby lub instytucji wnoszącej skargę/wniosek,

e)      informacja na temat, czego dotyczy skarga/wniosek,

f)        termin załatwienia skargi/wniosku,

g)      imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za załatwienie skargi/wniosku,

h)      data załatwienia,

i)        krotka informacja o sposobie załatwiania sprawy.

9)     Do rejestru nie wpisuje się pism skierowanych do wiadomości przedszkola.

2.       Kwalifikowanie skarg i wniosków:

1)   Kwalifikowanie spraw jako skargi lub wniosku dokonuje dyrektor;

2)   Każda sprawa zakwalifikowana przez dyrektora jako skarga lub wniosek wpisywana jest do rejestru skarg i wniosków;

3)   Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, dyrektor wzywa wnoszącego o wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięci braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania;

4)   Skargi/wnioski, które nie należą do kompetencji przedszkola należy zarejestrować,
a następnie pismem przewodnim przesłać zgodnie właściwością, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego albo zwrócić mu sprawę wskazując właściwy organ, kopię pisma zostawić w dokumentacji przedszkola;

5)   Skargi/wnioski, które dotyczą kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, należy zarejestrować a następnie pismem przewodnim przesłać właściwym organom zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego, a kopie zostawić
w dokumentacji przedszkola;

6)    Skargi/wnioski anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpoznania;

7)   Dyrektor może informacje zawarte w anonimowej skardze/wniosku wykorzystać
w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego.

 

3.  Rozpatrywanie skarg i wniosków:

1)   Skargi/wnioski rozpatruje dyrektor przedszkola lub osoba przez niego upoważniona;

2)   Z wyjaśnienia skargi/wniosku sporządza się następują dokumentację:

a)      oryginał skargi/wniosku,

b)      notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego,

c)      materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku,

d)      odpowiedź do wnoszącego, w której został powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem,

e)      inne pisma, jeśli sprawa tego wymaga.

       3)   Odpowiedź do wnoszącego winna zawierać:

a)        oznaczenie organu, od którego pochodzi,

b)        wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku,

c)        imię i nazwisko osoby rozpatrującej skargę.

4)    Pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowywana jest w kancelarii przedszkola.

 

ROZDZIAŁ VIII
Tryb wykonywania kontroli

 

§ 30. 1.  Kontrola polega na badaniu działalności jednostek i komórek organizacyjnych pod względem merytorycznym, formalnym, analizowaniu jej wyników oraz zapobieganiu powstawania nieprawidłowości i jest prowadzona zgodnie z Regulaminem Kontroli Wewnętrznej.

2.      System kontroli obejmuje kontrole wewnętrzne.

3.        Celem kontroli wewnętrznej w przedszkolu jest badanie prawidłowości realizacji zadań, efektywności działania, w szczególności kontrola wewnętrzna obejmuje czynności polegające na:

1)   ustaleniu stanu faktycznego;

2)   badaniu zgodności postępowania pracowników z obowiązującymi przepisami;

3)   ustaleniu przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, jak również osób  za nie      

    odpowiedzialnych;

4)   wskazanie sposobu i środków umożliwiających likwidacje nieprawidłowości;

5)   omówienie wyniku kontroli z kierownikiem jednostki kontrolowanej i zainteresowanym pracownikiem. 

.

4.      Zakresy kontroli:

1)        Dyrektor przedszkola przeprowadza kontrolę w zakresie:

a)   prawidłowej realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych,

b)   prawidłowej realizacji zadań i czynności wszystkich pracowników przedszkola,

c)   przestrzegania dyscypliny pracy,

d)   realizacji uchwał Rady Pedagogicznej,

e)   prawidłowości gospodarki finansowej zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym,

f)     prowadzenie dokumentacji księgowej,

g)   prowadzenie spraw kadrowych, w tym akt osobowych,

h)   zgodności wypłat wynagrodzenia z dokumentacją źródłową,

i)     przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych.

j)     wykorzystywania urlopów pracowniczych,

k)   przeprowadzania w przedszkolu zamówień publicznych,

l)     przestrzegania instrukcji księgowych, obiegu dokumentów, instrukcji kancelaryjnej,

m) rozchodowania druków ścisłego zarachowania, terminowości składania sprawozdań,

n)   zabezpieczenia nośników danych, archiwizacja danych i dokumentów.

2)        Wicedyrektor przedszkola przeprowadza kontrolę w zakresie:

a)   prawidłowej realizacji zadań dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych,

b)   prawidłowości prowadzenia dokumentacji przedszkolnej,

c)   prawidłowej organizacji zajęć dodatkowej, wycieczek,

d)   realizacji uchwał Rady Pedagogicznej,

e)   przestrzegania dyscypliny pracy przez nauczycieli,

f)     przestrzegania przez wychowanków i nauczycieli statutu przedszkola,

g)   przestrzegania przez wychowanków i nauczycieli przepisów bhp i p/poż.

3)        Główny księgowy przeprowadza kontrolę w zakresie:

a)      rzetelności i terminowości wykonywania operacji księgowych,

b)      prawidłowego naliczania podatków i składek,

c)      prawidłowego prowadzenia dokumentacji księgowo- finansowej,

d)      poprawności ewidencji majątku,

e)      inwentaryzowania składników majątkowych,

f)        prawidłowej gospodarki magazynowej,

g)      poprawności wystawianych faktur,

h)      stan kasy,

i)        ochronę danych osobowych,

j)        odprowadzania terminowego należnych podatków, składek ZUS i innych płatności,

k)      prawidłowej gospodarki środkami ZFŚS,

 

 

ROZDZIAŁ IX
Przepisy końcowe

§ 31.  Kierownicy jednostek organizacyjnych przedszkola są odpowiedzialni za egzekwowanie przestrzegania przez pracowników postanowień Regulaminu.

§ 32.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące oraz Statut Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Lubaniu i Regulamin Pracy.

 § 33.  Wprowadzanie zmian do Regulaminu może nastąpić w trybie właściwym dla jego ustalenia.

 

                                                                                                                                                                                Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 3 
                                                                                                                                                                                                    w Lubaniu
                                                                                                                                                                                                mgr Jolanta Kazan

 

Załącznik do Regulaminu:

1.Schemat organizacyjny

 [1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 273, poz.2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz.1400 i Nr 249, poz.2104, z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 108, pioz.1532 i Nr 227, poz.1658 , z 2007 r. Nr 42, poz.273, Nr 80, poz.542 oraz z 2008 r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz.917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz.1618

Metadane

Źródło informacji:Izabela Kmieć
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Izabela Kmieć
Data wprowadzenia:2010-10-26 09:37:56
Opublikował:Izabela Kmieć
Data publikacji:2010-10-26 09:46:16
Ostatnia zmiana:2015-11-10 09:59:00
Ilość wyświetleń:5146

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij