Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie nr 3 w Lubaniu

Kolorowy pasek

Regulamin Rady Pedagogicznej

                                               

 

                  

                    REGULAMIN  RADY  PEDAGOGICZNEJ

   Rada Pedagogiczna Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Lubaniu zwana dalej radą działa
na postawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami).

I.  Skład Rady Pedagogicznej

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.

2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby
    zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor.

4. Członkowie Rady i zaproszeni goście zabierają głos w kolejności zgłoszeń i zgodnie
     z porządkiem obrad, a w sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza
     kolejnością.

II. Termin powoływania rady

1. Rady plenarne i szkoleniowe powołuje się co najmniej 3 dni przed planowaną radą.

2. Rady nadzwyczajne - 1 dzień przed mającym się odbyć posiedzeniem lub w dniu
    zawiadomienia członków w sytuacjach, gdy zachodzi nagła potrzeba.

III. Tryb powoływania rady oraz czas powoływania rady.

1. Dla realizacji podstawowej funkcji przedszkola Rady Pedagogiczne zwołuje się
    w następujących okresach:
    1) zebrania plenarne - przed rozpoczęciem roku szkolnego i w każdym semestrze
        w związku z oceną pracy wychowawczo - dydaktycznej oraz w miarę bieżących
        potrzeb,
    2) zebrania nadzwyczajne - wynikające z doraźnych sytuacji.

2. Zebrania Rady odbywają się po godzinach pracy nauczycieli.

3. Czas posiedzenia Rady nie może być dłuższy niż 3 godziny z tym, że omawiany
   problem musi być zamknięty.


IV.  Powoływanie Rady

1. Rady plenarne i szkoleniowe powołuje dyrektor Przedszkola.
 
2. Rady nadzwyczajne mogą być organizowane :
    1) na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny z inicjatywy Rady,
    2) na wniosek organu prowadzącego Przedszkole,
    3) na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

V.  Uprawnienia Rady Pedagogicznej

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
    1) zatwierdzanie planów pracy Przedszkola po wcześniejszym zaopiniowaniu,
    2) podejmowanie uchwał w sprawie wprowadzania innowacji i eksperymentów
        pedagogicznych w przedszkolu po wcześniejszym zaopiniowaniu,
    3) podejmowanie uchwał w sprawie wypisu dziecka z placówki, zgodnie ze
        Statutem Przedszkola,
    4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola.

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szcególności:
    1) organizację pracy placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć
        wychowawczo - dydaktycznych, przydział grup wiekowych oraz stałych
        godzin ponadwymiarowych,
    2) projekt planu finansowego Przedszkola,
    3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
        wyróżnień.  
    4) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału stałych miejsc prac
        i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
        dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

3. Zasady organizowania zastępstw zatwierdza się na sierpniowej Radzie
    Pedagogicznej.

4. Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala statut placówki lub zmiany do statutu.

5. Zmiana statutu następuje w obecności 2/3 wszystkich członków Rady.

6. Rada Pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego i do organu
    sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskiem o odwołanie nauczyciela
    z funkcji dyrektora przedszkola.

7. W przypadku określonym w pkt. 4, organ uprawniony do odwołania jest
    obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku
    Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

8. Rada Pedagogiczna ustala regulamuin swojej działalności.

9. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokółowane.


VI.  Zasady i tryb podejmowania uchwał

1. Uchwały Rady Pedagogiczej są podejmowane zwykłą większością głosów
    w obecności co najmniej połowy jej członków.

2. Uchwały są prawomocne wynikiem 50% plus jeden.

3. Przewodniczący Rady uczestniczy w głosowaniu w przypadku równej ilości
   głosów, dysponuje jednym dodatkowym głosem.

4. Do realizacji uchwał zobowiązani są wszyscy pracownicy zatrudnieni
    w Przedszkolu.

5. Przyjmuje się:
    1) głosowanie jawne - w spawach wychowawczo - dydaktycznych,
    2) głosowanie tajne - dotyczące spraw personalnych.

6. Uchwały w sprawie wotum nieufności podejmowane są w tajnym głosowaniu
    większością głosów zaokrąglonych w górę, w obecności wszystkich członków
    Rady.

7. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.

8. O wstrzymaniu wykonania uchwał dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ
    prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący
    nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę
    w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Roztrzygnięcie organu
    sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.


VII  Obowiązki przewodniczącego

1. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebranie Rady Pedagogicznej oraz
   jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie
   i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

2. Dyrektor Przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa
    razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru
    pedagogicznego oraz informuje o działalności Przedszkola.

3. Dyrektor Przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami
    prawa.

4. Realizuje uchwały Rady oraz analizuje stopień ich realizacji.

5. Tworzy atmosferę życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków
    Rady.

6. Inspiruje do podnoszenia poziomu pracy dydaktyczno - wychowawczej,
    dba o autorytet Rady Pedagogicznej.

7. Podczas nieobecności dyrektora, posiedzenia Rady Pedagogicznej odbywają
    się pod przewodnictwem wicedyrektora.


VIII.  Obowiązki członków Rady Pedagogicznej

1. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu
    Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich
    rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.

2. Realizują uchwały Rady nawet gdy zgłosili do nich swoje zastrzeżenia.

3. Współtworzą atmosferę życzliwości, koleżenstwa i zgodnego współdziałania
    wszystkich członków.

4. Czynnie uczestniczą we wszystkich zebraniach, w pracach Rady i jej komisji
    do których są powołani oraz w wewnętrznym samodoskonaleniu.

5. Przestrzegają postanowień prawa Przedszkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń
   dyrektora.

6. Składają przed Radą sprawozdania z efektów wewnętrznego mierzenia jakości
    pracy oraz z przydzielonych do wykonania zadań.

7. Członkowie Rady są zobowiązani a goście zabierający głos na posiedzeniu Rady
    mają prawo zapoznać się z treścią protokółu w terminie 7 dni od jego sporządzenia.
    Osobom tym przysługuje prawo wniesienia głosu dotyczącego przebiegu
    posiedzenia w formie aneksu. Fakt wpłynięcia aneksów odnotowuje się
    w następnym protokóle.

8. Nauczyciele zobowiązani są do zaznajomienia się z protokołem i wnioskami
    z poprzeniej Rady na 3 dni przed następnym zebraniem.


IX.  Inne postanowienia

1. Protokolanta powołuje przewodniczący wśród członków Rady na okres 1 roku.

2. Zebrania Rady są protokołowane w księdze protokołów. Protokół sporządza się
    w terminie 7 dni od daty odbycia rady.

3. Protokoły są podpisywane przez protokolanta i przewodniczącego Rady.

4. Udział członków Rady w jej posiedzeniu jest obowiązkowy, odnotowany
    w protokóle rady i potwierdzony podpisem. Każda nieobecność musi być
    usprawiedliwiona.

5. Do protokołów można dołączyć różne dokumenty dotyczące posiedzenia jako
    aneksy.

6. Książka protokołów winna mieć ponumerowane strony oraz pieczęć Przedszkola.

7. Księgę protokołów przechowuje się w  kancelarii przedszkola.

8. Wgląd do księgi protokołów mają:
    1) członkowie Rady,
    2) goście biorący udział w posiedzeniu,
    3) osoby sprawujace nadzór pedagogiczny.

9. Regulamin i zmiany w nim wprowadza Rada w trybie uchwały.

10. Za zgodność regulaminu  z Ustawą i Statutem Przedszkola odpowiada
      przewodniczący Rady Pedagogicznej.

11. Regulamin Rady Pedagogicznej wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.


Przewodniczący Rady Pedagogicznej
mgr Jolanta Kazan

Metadane

Źródło informacji:Grażyna Kowalska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grażyna Kowalska
Data wprowadzenia:2007-03-09 14:53:55
Opublikował:Grażyna Kowalska
Data publikacji:2007-03-09 14:55:59
Ostatnia zmiana:2015-11-13 10:59:43
Ilość wyświetleń:1533

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij