Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie nr 3 w Lubaniu

Kolorowy pasek

Regulamin Rady Rodziców

                       

                                  

REGULAMIN RADY RODZICÓW

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 W LUBANIU

 

 

I. Postanowienia ogólne

1.      Rada rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Lubaniu.

2.      Rada Rodziców działa na podstawie Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95 poz 425 z 1991r. z późn. zm.), Nowelizacji ustawy o systemie oświaty z dnia 11 kwietnia 2007r. (Dz. U. Nr 80, poz. 542. z dnia 9 maja 2007r.,
Statutu Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Lubaniu, Regulaminu Rady Rodziców.

 

 

II. Cele i zadania Rady Rodziców

1.      Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym.

2.      Uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia jakości pracy przedszkola i zaspokajania potrzeb dzieci.

3.      Prezentowanie wobec dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola.

4.      Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o planowanych działaniach na rzecz przedszkola, udzielanej pomocy oraz działalności finansowej Rady Rodziców.

5.      Współorganizacja imprez i uroczystości przedszkolnych.

6.      Zbieranie wpłat na działalność Rady Rodziców.

 

III. Kompetencje Rady Rodziców

1.      Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

-programu wychowawczego przedszkola

      -programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci

2.      Opiniowanie i wybór ofert zajęć dodatkowych.

3.      Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

4.      Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.

5.      Rada Rodziców może upoważnić dyrektora do podpisania umów na prowadzenie zajęć dodatkowych opłacanych przez rodziców.

 

IV. Tryb i zasady powoływania  Rady Oddziałowej i Rady Rodziców

1.      Wybory do Rady Oddziałowej i Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu grupowym w każdym roku szkolnym

2.      Termin pierwszego zebrania rodziców w każdym roku szkolnym ustala Dyrektor placówki

3.      W każdym Oddziale przeprowadza się tajne głosowanie, w którym wybiera się trzech rodziców stanowiących Radę Oddziałową.

4.      Przedstawiciele wszystkich Rad Oddziałowych stanowią Radę Rodziców.

5.      W wyborach jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.

6.      Kandydaci do Rady Rodziców muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.

7.      Wybory przedstawicieli Rady Oddziałowej przeprowadza wychowawca.

8.      Zadania wychowawcy oddziału w przeprowadzeniu głosowania do Rady Oddziałowej:

-przygotowanie kart do głosowania,

- powołanie komisji skrutacyjnej,

-sporządzenie protokołu z wyników wyborów do Rady Rodziców

      9.   Zadania komisji skrutacyjnej w przeprowadzeniu głosowania do Rady Oddziałowej:

-rozdanie kart do głosowania, na karcie rodzice wpisują imię i nazwisko swojego      
            kandydata mającego reprezentować rodziców z danego Oddziału w Radzie Rodziców,

-nadzorowanie przebiegu głosowania,

-policzenie głosów na kartach do głosowania,

-podanie wyników do wiadomości wychowawcy i rodziców.

    10.  W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów przeprowadza się   
            kolejną turę głosowania.

   11.    Odstąpienie od udziału w działalności Rady Rodziców może nastąpić w drodze:

-złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji Rady Rodziców,

-odwołania na wniosek rodziców lub członków Rady Rodziców, po uprzednim
przegłosowaniu zwykłą większością głosów.

 

V. Skład i tryb powoływania Zarządu Rady Rodziców

1.      Zarząd Rady Rodziców składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika oraz Komisji Rewizyjnej w skład, której wchodzi 2 jej członków.

2.      Działalnością Rady Rodziców kieruje Przewodniczący.

3.      Zarząd  wybierany jest spośród członków Rady Rodziców na pierwszym jej posiedzeniu.

4.      Wybory Zarządu Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie ręki.

5.      Dopuszcza się przeprowadzenie wyborów w głosowaniu tajnym, na wniosek członka Rady Rodziców przyjętego przez Radę Rodziców w głosowaniu jawnym.

6.      Zadania Dyrektora przedszkola podczas wyborów Zarządu Rady Rodziców:

-przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,

- przeprowadzenie głosowania,

-policzenie głosów i podanie wyników głosowania.

      7.   Kandydaci do Zarządu Rady Rodziców muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.

      8. W przypadku nie rozstrzygnięcia wyborów w związku z uzyskaniem równej ilości
           głosów o wyniku decyduje kolejna tura głosowania.

 

 

VI. Zadania członków Rady Rodziców

1.      Zadania przewodniczącego:

·         Kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców,

·         Współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców, włączanie ich do realizacji planu pracy.

·         Zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady Rodziców.

·         Przekazywanie dyrektorowi opinii i postulatów Rady Rodziców dotyczących działalności przedszkola.

·         Kierowanie działalnością finansową rady rodziców.

·         Przekazywanie dyrektorowi opinii i postulatów rady rodziców dotyczących działalności przedszkola.

·         Opracowanie preliminarza wydatków Rady Rodziców na dany rok szkolny.

 

2.      Zadania Zastępcy Przewodniczącego:

·         Współpraca z Przewodniczącym we wszystkich jego działaniach.

 

3. Zadania sekretarza:

  • wywieszanie zawiadomienia o terminie posiedzeń Rady i porządku obrad.
  • Sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady Rodziców
  •  Załatwianie spraw administracyjnych związanych z działalnością rady
  •  Prowadzenie korespondencji Rady z rodzicami.
  •  Przygotowywanie i obwieszczanie stosownych uchwał Rady.
  •  Prowadzenie „Księgi inwentarzowej Rady Rodziców”.

 

4. Zadania skarbnika:

·         Pobieranie wyciągów z rachunku bankowego Rady Rodziców.

·         Pobieranie wypłat z konta bankowego Rady Rodziców.

·         Składanie rocznego sprawozdania z działalności finansowej Rady Rodziców.

·         Czuwanie nad rytmiczną realizacją planu finansowego i prawidłowym oraz celowym gospodarowaniem funduszami rady rodziców.

·         Sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych Rady , kontrolowanie prawidłowości oraz zatwierdzanie ich do wypłaty.

·         Prowadzenie książki wpływów i wydatków.

 

5. Zadania komisji rewizyjnej Rady Rodziców:

·         Dokonywanie raz na półrocze kontroli dokumentów finansowych i stanu gotówki w kasie Rady Rodziców.

·         Składanie rocznego sprawozdania z kontroli działalności finansowej Rady Rodziców.

 

VII. Zasady działalności finansowej Rady Rodziców

1.      Fundusze Rady Rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, w szczególności z wpływów z organizacji kiermaszów, festynów, darowizn.

2.      Wysokość minimalnej składki na rzecz Rady Rodziców ustala się na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców w danym roku szkolnym.

3.      Rodzice mogą wpłacać składkę za jeden miesiąc lub inny zadeklarowany okres.

4.      Rada Rodziców, na pisemną prośbę, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zwolnić rodziców z wnoszenia części składki, w wysokości 50%.

5.      Wpłaty są przyjmowane na rachunek bankowy Rady Rodziców lub wpłacane bezpośrednio u nauczyciela, a następnie są na podstawie KP przekazywane członkom Rady Rodziców.

6.      Wpływy na rachunek bankowy, wypłaty oraz przelewy są ewidencjonowane w przez Bank obsługujący konto Rady Rodziców.

7.      Fundusze mogą być przeznaczone na zakup wyposażenia, opłacanie koncertów, spektakli teatralnych, wyjść do kina, wycieczek, imprez okolicznościowych, upominków dla dzieci, zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, elementów strojów i dekoracji, szkoleń dla rodziców, środków i materiałów plastycznych, innych artykułów wynikających z organizacji pracy przedszkola.

8.      Zakupione pomoce, wyposażenie i inne elementy wykazujące dłuższą trwałość użytkowania są rejestrowane w „Ewidencji wyposażenia” za zgodą Rady Rodziców stanowią własność Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Lubaniu.

9.      Środki finansowe gromadzone przez Radę Rodziców będą przekazywane na rachunek  bankowy Rady Rodziców.

10.  Dysponowanie środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym powierza się upoważnionym Zarządowi Rady Rodziców

 

VIII. Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców

1.      Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.

2.      Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo jego Przewodniczący.

3.      Uchwały Rady Rodziców są protokołowane przez Sekretarza i przechowywane w Księdze Uchwał.

 

IX. Postanowienia końcowe

1.      Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.

2.      W skład Rady Rodziców nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące członkami Rady Rodziców w roku poprzednim.

3.      Decyzja o rozwiązaniu Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta tylko za zgodą 75% jej członków.

4.      Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w Regulaminie Rady Rodziców może być podjęta większością głosów członków obecnych na posiedzeniu.

5.      Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady Rodziców.

6.      Zebrania Rady Rodziców zwołuje i prowadzi Przewodniczący lub jego Zastępca, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor przedszkola.

7.      W zebraniu powinna uczestniczyć, co najmniej połowa członków.

8.      Zebrania zwołuje się nie rzadziej niż raz na kwartał.

9.      Prowadzący zaprasza do udziału w posiedzeniu Rady Rodziców Dyrektora przedszkola i ewentualnie innych członków Rady Pedagogicznej lub osoby stanowiące organ doradczy.

10.  Zebrania Rady Rodziców są protokołowane przez Sekretarza. Protokóły przechowywane są w odpowiedniej teczce i stanowią dokumentację przedszkola.

 

 

Regulamin Rady Rodziców wchodzi w życie z dniem 07.10.2016r.

 

 

 Za Radę Rodziców
 Przewodniczący Zarządu Rady Rodziców

 

 

                                  

 

 

 

    

  


 

Metadane

Źródło informacji:Grażyna Kowalska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grażyna Kowalska
Data wprowadzenia:2007-03-09 14:58:50
Opublikował:Grażyna Kowalska
Data publikacji:2007-03-09 14:59:28
Ostatnia zmiana:2016-11-28 13:55:26
Ilość wyświetleń:1415

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij