Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie nr 3 w Lubaniu

Kolorowy pasek

Regulamin pracy nauczycieli

                               

 

 

  REGULAMIN PRACY NAUCYCIELI W 
PRZEDSZKOLU   MIEJSKIM   NR 3 W  LUBANIU


Na podstawie art. 10 Kodeksu pracy oraz ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, art. 27 ust 4 i art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (Dz.U. Nr 55, poz. 234 z późn. zmianami), art.16, 17, 40 i 41 ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 230 z późn.
zmianami) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada1995 roku o ochronie zdrowia przed
następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55)
ustala się co następuje:

  
R O Z D Z I A Ł   I

     § 1

Regulamin pracy, zwany dalej Regulaminem, ustala organizację i porządek w procesie pracy
oraz związane z tym prawa i obowiązki Pracodawcy i nauczycieli w Przedszkolu Miejskim Nr 3
w Lubaniu.

     § 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Pracodawcy - rozumie się przez to Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Lubaniu,
2) pracownikach - rozumie się przez to nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu Miejskim
    Nr 3 w Lubaniu.

     § 3

Regulamin w szczególności określa:
1)  obowiązki Pracodawcy,
2) obowiązki pracowników,
3) zasady, tryb postępowania w zakresie obowiązku przestrzegania trzeźwości,
4) wymiar, system i rozkład czasu pracy,
5) sposób usprawiedliwiania spóźnień, nieobecności w pracy oraz udzielania zwolnień od pracy
    oraz udzielania zwolnień od pracy,
6) termin, miejsce i czas wypłaty,
7) obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
8) kary za naruszenie porządku i dyscypliny pracy.

 R O Z D Z I A Ł  I I
                                                          
   OBOWIĄZKI  PRACODAWCY
 
      § 4

Pracodawca w procesie pracy jest zobowiązany w szczególności:
1) szanować godność i inne dobra osobiste pracowników,
2) stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy,
3) powstrzymać się od jakiejkolwiek dyskryminacji, bez względu na wiek, niepełnosprawność,
    rasę, narodowość,  przekonania polityczne czy religijne, bądź przynależność związkową
    pracowników,
4) zapewnić pracownikom przydział pracy zgodnie z treścią zawartych umów o pracę,
5) wskazać pracownikom miejsce pracy oraz dostarczyć im koniecznych instrukcji i
    materiałów pomocniczych,
6) organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy oraz osiąganie
    przez pracowników wysokiej wydajności, należytej jakości pracy, przez wykorzystanie ich
    uzdolnień i kwalifikacji,
7) zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne
    szkolenie pracowników z zakresu bhp,
8) organizować wymagane badania lekarskie pracowników,
9) terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,
10) ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
11) wpływać na kształtowanie zasad współżycia społecznego. 

   
R O Z D Z I A Ł  I I I 

 OBOWIAZKI  PRACOWNIKÓW

    § 5

1. Nawiązaniem stosunku pracy przez mianowanie lub umowę o pracę nauczyciele zobowiązują
    się do wykonywania na rzecz Pracodawcy i pod jego kierownictwem pracę określonego
    rodzaju

2. Nauczyciele zobowiązani są wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do
    poleceń przełożonych.

3. Nauczyciele obowiązani są zwłaszcza:
1) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego porządku,
2) przestrzegać czasu pracy,
3) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa pracy, a także przepisów
    przeciwpożarowych,
4) dbać o dobro Pracodawcy i chronić jego imię,
5) dbać o dobro dziecka,
6) zachować trzeźwość w pracy,
7) zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić Pracodawcę na
   szkodę,
8) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,
9) rzetelnie realizować podstawowe funkcje przedszkola:
    dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,
10) dążyć do pełni rozwoju osobowości dziecka i własnej,
11) kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, poszanowania konstytucji,
      w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i
      szacunku do pracy,
12) dbać o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich.

   § 6

W związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy nauczyciele zobowiązani są:
1) zwrócić Pracodawcy pobrane materiały i pomoce naukowe,
2) rozliczyć się z Pracodawcą z pobranych zaliczek,


    § 7

1. Pracodawcę obciążają odpowiednio obowiązki wynikające z § 4.

2. Dyrektor zobowiązany jest ponadto do:
1) kierowania, koordynowania i kontrolowania pracy pracowników,
2) właściwego organizowania pracy,
3) sprawowania bezpośredniego nadzoru nad porządkiem i dyscypliną pracy,
4) nadzorowania przestrzegania obowiązku trzeźwości,
5) zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,
6) ochrony zdrowia,
7) odpowiedzialności za dydaktyczny i wychowawczy poziom placówki,
8) realizacji zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjętymi w ramach ich
    kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących pracy.
9) tworzenia warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy wychowanków,
10) zapewnianie pomocy pracownikom w realizowaniu ich zadań i w ich doskonaleniu
     zawodowym,
11) zapewnianie w miarę możliwości odpowiednich warunków do realizacji zadań
    dydaktycznych, opiekuńczo - wychowawczych,
12) oceny pracy nauczycieli,

     § 8

Do rażących naruszeń przez nauczycieli ustalonego w zakładzie pracy porządku i dyscypliny pracy, uzasadniających zastosowanie odpowiednich sankcji prawa pracy należy:
1) złe i niedbałe wykonywanie pracy przez niszczenie materiałów, pomocy naukowych i
    urządzeń technicznych,
2) wykonywanie, bez zezwolenia przełożonego, prac nie związanych z zadaniami
    wynikającymi  z zakresu czynności,
3) nieusprawiedliwione nieprzybycie do pracy lub jej opuszczenie bez usprawiedliwienie,
4) stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy lub
    po pracy na terenie zakładu pracy,
5) niewykonywanie lub niewłaściwe wykonywanie poleceń przełożonego,
6) nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz przepisów przeciwpożarowych,
7) zakłócanie porządku i spokoju w miejscu pracy,
8) niewłaściwy stosunek do przełożonego, współpracowników oraz dzieci,
9) nieprzestrzeganie tajemnicy służbowej.  

R O Z D Z I A Ł   I V
 
   ZASADY  I  TRYB POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE
    OBOWIAZKU PRZESTRZEGANIA TRZEŹWOŚCI

§ 9

Pracownicy posiadający przy sobie napoje alkoholowe mają obowiązek przekazania ich na czas pracy do depozytu osobie upoważnionej przez dyrektora.

§ 10

Naruszenie przez pracowników obowiązku trzeźwości zachodzi w przypadkach:
1) stawianie się w pracy w stanie po spożyciu alkoholu lub stanie nietrzeźwości,
2) doprowadzenie się w czasie pracy lub na terenie zakładu pracy do stanu po użyciu alkoholu
    lub stanu nietrzeźwości,
3) spożywania alkoholu w czasie pracy lub na terenie zakładu pracy.

§ 11

1. Pracownicy w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości powinni być
    odsunięci od wykonywania pracy względnie niedopuszczeni do niej.

2. Po stwierdzeniu okoliczności o których mowa w ust. 1 dyrektor ma obowiązek 
    niezwłocznego powiadomienia inspektora bhp, a następnie przystąpienia do czynności
    zamierzających do stwierdzenia naruszenia obowiązku trzeźwości.

§ 12

Z przebiegu działań w celu stwierdzenia naruszenia obowiązku trzeźwości, dyrektor sporządza protokół.

§ 13

1. W razie uzasadnionego podejrzenia o naruszenie przez pracownika obowiązku trzeźwości,
    dyrektor powinien poinformować pracownika o przysługującym mu prawie żądania
    przeprowadzenia badania stanu jego trzeźwości.

2. Badanie trzeźwości polega na badaniu wydychanego powietrza oraz badaniu krwi i moczu.

3. Dyrektor powinien uprzedzić pracownika, że w razie wykazania przy pomocy badań
    stanu nietrzeźwości lub stanu po użyciu alkoholu pracownik zostanie obciążony kosztami
    tych badań.

§ 14

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeprowadzenie żądanego przez pracownika
badania stanu trzeźwości.

§ 15

1. Badanie wydychania powietrza przeprowadza za pomocą alko testu inspektor bhp,
    chyba że wcześniej badanie przeprowadziła Policja.

2. Pracownik może żądać przeprowadzenia badania w obecności osoby trzeciej.

3. Z przebiegu badania osoba upoważniona sporządza protokół zawierający opis objawów lub
    okoliczności uzasadniających przeprowadzenie badania i stwierdzający wynik badania.

 § 16

1. Badanie krwi i moczu przeprowadzają pracownicy medyczni zgodnie z zasadami określonymi
    w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie
    warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie
 (Dz.O Nr 25 poz.117).

2. Z pobrania krwi i moczu sporządza sie protokół.

 § 17

1. Naruszenie obowiązku zachowania trzeźwości stwierdza się na podstawie wyników badań.

2. W razie niezgłoszenia przez pracownika żądania przeprowadzenia badania dyrektor ustala
    naruszenie przez pracownika obowiązku trzeźwości na podstawie wszelkich dostępnych mu i powszechnie stosowanych środków, a w szczególności:
1) oświadczenia pracownika co do zarzuconego mu przewinienia,
2) zeznań świadków,
3) oględzin lekarskich.

 § 18

1. Z czynności o jakich mowa w § 15 - 17, stwierdzających naruszenie przez pracownika
    obowiązku trzeźwości, sporządza się protokół, który powinien zawierać następujące dane:
     1) imię i nazwisko przełożonego lub innej osoby zgłaszającej naruszenie obowiązku
         trzeźwości przez pracownika,
     2) dane osobowe pracownika oraz opis sposobu i okoliczności naruszenia przez niego
         obowiązku trzeźwości,
     3) wskazanie dowodów (protokoły) z czynności o jakich mowa w § 12 oraz w § 15-17,
     4) datę sporządzenia protokołu oraz podpis osoby sporządzającej protokół.
     5) dyrektor prowadzi ewidencję przypadków naruszenia obowiązku trzeźwości.

§ 19

Stwierdzenie stanu nietrzeźwości jest szczególnie uzasadnione w przypadku pracowników, których obowiązki wiążą się z bezpieczeństwem pracy, bezpieczeństwem powszechnym lub ochroną mienia (pracownicy odpowiedzialni za powierzone im mienie) -
gdy zachodzi podejrzenie, iż pracownicy ci znajdują się w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości.

 § 20

1. W przypadku podejrzenia, że pracownik wykazuje objawy nietrzeźwości lub zatrucia
     inspektor bhp obowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Pogotowia Ratunkowego
     lub zorganizowania przewozu pracownika do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej.

2. Dyrektor powinien spowodować doprowadzenie pracownika do izby wytrzeźwień,
    jednostki Policji lub do publicznego zakładu opieki zdrowotnej albo do miejsca zamieszkania lub pobytu, jeżeli pracownik w stanie nietrzeźwym wywołuje zgorszenie w zakładzie pracy bądź zagraża życiu i zdrowiu własnemu lub innych osób lub też normalnemu
    funkcjonowaniu placówki.

§ 21

Pracownicy naruszający obowiązek trzeźwości oraz przełożeni służbowi tolerujący
nietrzeźwość w pracy u podległych im pracowników ponoszą wszelkie skutki prawne przewidziane w obowiązujących przepisach, z natychmiastowym zwolnieniem z pracy
włącznie.

   
R O Z D Z I A Ł   V

       WYMIAR,  SYSTEMY  I  ROZKŁAD  CZASU  PRACY

§ 22

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji Pracodawcy w normalnych godzinach pracy w zakładzie pracy lub innym miejscu pracy wyznaczonym przez Pracodawcę.

§ 23

1. Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany na pracę zawodową.

2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych i wychowawczych 
    prowadzonych bezpośrednio z wychowankami dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym 
    wymiarze wynosi:
    1) dla nauczycieli pracujących z grupami dzieci 6-letnich - 22 godziny.
    2) dla nauczycieli pracujących z pozostałymi grupami - 25 godzin.

§ 24

Czas pracy nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalają indywidualne umowy o pracę.

§ 25

Dyrektor prowadzi ewidencję czasu pracy z uwzględnieniem godzin ponadwymiarowych.


 
R O Z D Z I A Ł  V I

   
PORZĄDEK  I  ORGANIZACJA  PRACY

§ 26

1. Przybycie do pracy pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem na listach obecności.

2. Listy obecności wykłada i kontroluje prawidłowe ich wypełnienie dyrektor zakładu pracy.

3. Podpisywanie listy obecności za innych pracowników, jak też fałszowanie listy w inny
    sposób, stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, uzasadniające
    zastosowanie sankcji, z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy
    pracownika włącznie.

§ 27

Pracownicy są obowiązani stawić się do pracy w takim czasie, aby w porze rozpoczęcia pracy
znajdować się na stanowiskach pracy w gotowości do pracy.
 

§ 28

1. Po zakończeniu pracy pomieszczenia należy zamknąć na klucz, po uprzednim wyłączeniu
    urządzeń elektrycznych, zamknięciu okien i sprawdzeniu zabezpieczenia przeciwpożarowego.

2. Klucze do pomieszczeń przechowywane są w wyznaczonym miejscu.

§ 29

1. Pracownicy zobowiązani są do utrzymania na stanowiskach pracy porządku i czystości.

2. Dokumenty, materiały i pomoce winny być po godzinach pracy przechowywane bądź
    zamykane w pomieszczeniach wskazanych przez dyrektora.

3. Zabrania się przechowywania w szafkach, biurkach i innych miejscach nie przeznaczonych
    specjalnie do tego celu wszystkich materiałów stwarzających zagrożenie pożarowe 
    (benzyny, spirytusu, innych materiałów łatwopalnych).

§ 30

1. Pracownicy są odpowiedzialni za należyte przechowywanie materiałów i pomocy oraz ich
    zabezpieczenie przed kradzieżą, zniszczeniem czy uszkodzeniem.
    Utratę, zniszczenie lub uszkodzenie materiałów pracownik niezwłocznie zgłasza
    przełożonemu.

2. Wynoszenie materiałów i pomocy naukowych poza teren zakładu pracy bez zezwolenia
    dyrektora, jak też używanie ich niezgodnie z przeznaczeniem jest zabronione.

§ 31

1. Na terenie zakładu pracy poza normalnymi godzinami pracy mogą przebywać:
1) osoby zarządzające zakładem pracy,
2) pracownicy zatrudnieni w godzinach nadliczbowych lub w ramach prac zleconych,
3) inni pracownicy za zgodą dyrektora.

§ 32

Urządzanie przez pracowników jakichkolwiek spotkań towarzyskich (poza okolicznościowymi) na terenie zakładu pracy jest zabronione.

§ 33

1. W zakładzie pracy obowiązuje zasada podporządkowania się poleceniom wydanym
    przez bezpośredniego przełożonego pracownika.

2. W razie wydawania polecenia przez przełożonego wyższego szczebla, pracownik który
     takie polecenie otrzymał, jest obowiązany je wykonać po zawiadomieniu swego
     bezpośredniego przełożonego.

   
R O Z D Z I A Ł  V I I

          SPOSÓB  USPRAWIEDLIWIANIA  SPÓŹNIEŃ  I  NIEOBECNOŚCI 
               W  PRACY ORAZ  UDZIELANIA  ZWOLNIEŃ  OD  PRACY

 
   § 34

1. Pracownik powinien uprzedzić Pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie
    nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności  jest z góry wiadoma lub
    możliwa do przewidzenia, przekazując odpowiednie informacje dyrektorowi.

2. W razie niestawienia się do pracy z powodu nie dających się przewidzieć,
    pracownik jest zobowiązany  niezwłocznie zawiadomić dyrektora o przyczynie swej
    nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania, nie później niż w drugim dniu
    nieobecności.

3. Zawiadomienia o jakim mowa w ust. 2  pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową,
przy czym za datę  zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego.

4. Niedotrzymanie terminu o jakim mowa w ust. 2 może być usprawiedliwione jedynie szczególnymi okolicznościami.

§ 35

1. Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność lub spóźnienie się do pracy,
    przedstawiając przełożonemu dowody usprawiedliwiające nieobecność lub spóźnienie.

2. Dowody usprawiedliwiające spóźnienie się do pracy pracownik przedstawia natychmiast,
    zaś dowody usprawiedliwiające nieobecność w pracy najpóźniej drugiego dnia tej
    nieobecności.

3. Decyzje w sprawie uznania nieobecności w pracy lub spóźnień do pracy, za
    usprawiedliwione lub nieusprawiedliwione podejmuje dyrektor.

4. Spóźnienia i nieobecności w pracy podlegają ścisłej ewidencji.

§ 36

1. Załatwianie przez pracowników spraw osobistych, rodzinnych czy społecznych powinno
    odbywać sie w czasie wolnym od pracy. 

2. Załatwianie spraw o jakich mowa w ust. 1 w czasie godzin pracy jest dopuszczalne
    wyłącznie w granicach i na zasadach przewidzianych w przepisach prawa pracy.

3. Zwolnień od pracy udziela dyrektor lub jego zastępca.

§ 37

Wynagrodzenie za czas nieobecności w pracy lub zwolnienia od niej nie przysługuje,
chyba że przepisy prawa pracy stanowią inaczej.

§ 38

1. Pracownicy mogą opuszczać teren zakładu w czasie godzin pracy wyłącznie na polecenie lub za zgodą przełożonego, po wpisaniu się w książkę wyjść.

2. Książkę wyjść w sprawach służbowych i pozasłużbowych prowadzi dyrektor zakładu pracy.

3. Wyjścia w czasie godzin pracy muszą mieć wyraźny cel, który podaje się w książce wyjść
     z zaznaczeniem rodzaju wyjścia (służbowe, pozasłużbowe).

4. Powrót do pracy odnotowuje się w książce bezzwłocznie.
    Nie wpisanie godziny powrotu w książce wyjść stwarza domniemanie przebywania
    pracownika poza miejscem pracy do końca dnia roboczego.

§ 39

Prawidłowość wykorzystania zwolnień od pracy uzasadnionych stwierdzoną przez właściwego
lekarza niezdolnością do pracy podlega kontroli w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 40

1. Urlopy wypoczynkowe udzielane są zgodnie z planem urlopów.

2. Zbiorczy projekt urlopów przygotowuje się do dnia 15 marca. 

3. Plan urlopów ustala dyrektor w uzgodnieniu z pracownikiem reprezentującym organizację
    związkową, w terminie do 31 marca danego roku.

4. Pracownik korzysta z urlopu wypoczynkowego na podstawie karty urlopowej wystawionej
    przez dyrektora./

   
R O Z D Z I A Ł  V I I I

        TERMIN,  MIEJSCE  I  CZAS  WYPŁATY  WYNAGRODZENIA

§ 41

1. Wypłata wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek
    choroby oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego odbywa się raz w miesiącu, przelewem na konto pracownika.


2. Wynagrodzenie za pracę płatne miesięcznie z góry wypłaca się pierwszego dnia miesiąca.
    Inne wynagrodzenia, których wymiar może być ustalony jedynie na podstawie już
    wykonanych prac, wypłaca się miesięcznie lub jednorazowo zdołu.

3. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy wypłaty wynagrodzenia
    dokonuje się w dniu następnym.

5. Pracodawca na żądanie pracownika udostępnia mu do wglądu dokumenty, na których 
    podstawie zostało obliczone jego wynagrodzenie. 
 
  R O Z D Z  I A Ł   I X

      OBOWIAZKI  DOTYCZĄCE  BEZPIECZEŃSTWA  I  HIENY  PRACY
        ORAZ  OCHRONY  PRZECIWPOŻAROWEJ

§ 42

1. Pracodawca obowiązany jest chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie
    bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

2. Do obowiązków Pracodawcy należy w szczególności:
1) organizowanie pracy w sposób zapewniający bhp,
2) zapewnienie należytego stanu budynków, pomieszczeń, terenów i urządzeń z nimi
    związanych,
3) zapewnienie pracownikom ochrony zdrowia,
4) ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz stosowanie odpowiednich
    środków profilaktycznych,
5) organizowanie szkoleń pracowników  w zakresie bhp,
6) dostarczenie pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia
     roboczego,
7) powołanie służby bhp.

   § 43

1. Każdy nowo przyjęty pracownik przechodzi przeszkolenie wstępne, obejmujące
    instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy i szkolenie podstawowe, oraz przeszkolenie
    w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

2. Odbycie instruktażu ogólnego i stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie.

3. Przystąpienie do pracy bez znajomości przepisów i zasad bhp ogólnych oraz dotyczących
    znajomości stanowiska jest zabronione.

4. Pracownicy podlegają szkoleniom okresowym bhp, których częstotliwość i czas trwania
    określa Pracodawca.

                                                         § 44

1. Przestrzeganie przepisów i zasad bhp jest podstawowym obowiązkiem pracowników.

2. Pracownicy są w szczególności obowiązani:
1) poddawać się szkoleniom bhp,
2) wykonywać pracę zgodnie z przepisami i zasadami bhp,
3) dbać o należyty stan sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,
4) poddawać się badaniom i wskazaniom lekarskim,
5) zawiadamiać przełożonych o wypadkach i zagrożeniach i ostrzegać przed nimi
    współpracowników,
6) współdziałać z Pracodawcą w wypełnianiu obowiązków bhp.

§ 45

1. W razie, gdy warunki pracy nieodpowiadaną przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie
     zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca
     grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się
     od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

2. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia o jakim mowa
    w ust. 1 pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym
    niezwłocznie przełożonego.

3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

  § 46

1. Używanie otwartego ognia oraz palenie tytoniu jest na terenie zakładu pracy zabronione.

2. Palenie tytoniu może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych,
    oznakowanych napisem:  "Tu wolno palić".
    Miejsca takie wyznacza inspektor bhp.

3. Używanie otwartego ognia oraz palenie tytoniu poza wyznaczonym do tego miejscem jest
    równoznaczne z ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych uzasadniającym
    zastosowanie surowych sankcji, z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia
    z winy pracownika włącznie.

    
R O Z D Z I A Ł  X

      KARY  ZA  NARUSZENIE  PORZĄDKU  I  DYSCYPLINY  PRACY

   
§ 47

1. Nauczyciele mianowani podlegają odpowiedzialności  dyscyplinarnej za uchybienie godności zawodu nauczyciela.

2. Za uchybienie przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. 108 Kodeksu pracy,
    wymierza się nauczycielom kary porządkowe, zgodnie z Kodeksem pracy.

   § 48

1. Karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli są:
1) nagana z ostrzeżeniem,
2) zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie3 lat od ukarania.

2. Kary dyscyplinarne wymierza dyrektor zakładu pracy.

3. Odpis orzeczenia wraz z uzasadnieniem włącza się do akt osobowych nauczyciela.

    § 49

1. Kary przewidziane w  § 48 podlegają zatarciu, a odpis orzeczenia o ukaraniu dołączony do
    akt osobowych nauczyciela ulega zniszczeniu po upływie 3 lat od dnia doręczenia mu
    prawomocnego orzeczenia o ukaraniu, jeżeli w tym okresie nie był on karany
    dyscyplinarnie lub sądownie.

2. Obowiązek wykonania postanowień w ust. 1 spoczywa na dyrektorze.

    § 50

Dyrektor może zawiesić w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto
postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, jeżeli
ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów celowe jest odsunięcie go od
wykonywania obowiązków w placówce. W sprawach nie cierpiących zwłoki nauczyciel
może być zawieszony przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

   § 51

Do nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakresie odpowiedzialności
porządkowej zastosowanie mają przepisy Kodeksu pracy.

             
         
R O Z D Z I A Ł   X I

          POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 
     § 52

1. Wszelkich informacji o zakładzie pracy wychodzących na zewnątrz udziela dyrektor lub
    upoważnieni przez niego pracownicy.

2. Bez zgody dyrektora pracownicy nie mogą udostępnić komukolwiek dokumentów i ich
    kopii zawierających tajemnice gospodarcze, służbowe i inne określone w przepisach
    prawa,  w tym związane z ochroną dóbr osobistych.

    § 53

1. Każdy nowo przyjęty pracownik jest zapoznawany z treścią Regulaminu przed
    przystąpieniem do pracy.

2. Przyjęcie do wiadomości i stosowania postępowań Regulaminu pracownik potwierdza
    własnoręcznym podpisem.

   § 54

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Karty Nauczyciela, Kodeksu pracy i innych aktów prawa pracy.

    § 55

1. Regulamin ustalony został w uzgodnieniu z organizacjami związków zawodowych.

2. Zmiany Regulaminu dochodzą do skutku w trybie przewidzianym w ust. 1 i w  § 56.

    § 56

Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania go do wiadomości pracownikom
poprzez wywieszenie tekstu Regulaminu na tablicy ogłoszeń, to jest z dniem 03.12.1996r.

Lubań, dnia 20 listopada 1996 roku.

 

 

Metadane

Źródło informacji:Grażyna Kowalska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grażyna Kowalska
Data wprowadzenia:2007-03-02 10:08:14
Opublikował:Grażyna Kowalska
Data publikacji:2007-03-02 10:11:33
Ostatnia zmiana:2015-11-13 11:25:20
Ilość wyświetleń:1549
Przedszkole Miejskie Nr 3 w Lubaniu
Różana 1, 59-800 Lubań

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij